+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Съобщение до участниците в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот (незастроен терен), с площ 2889 кв.м., находящ се в гр. София, р - н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, ПИ с идентификатор № 6

Уважаеми участници,

 

Информираме Ви, че срещу Решение № 661 по протокол № 60 от заседание на Столичен общински съвет, проведено на 21.07.2022г., с което е дадено съгласие „Пазари Изток“ ЕАД да организира публично оповестен конкурс за отдаване под наем на горепосочения имот, е подадена жалба пред Административен съд София - град, с оглед на което провеждането на конкурса спира до произнасянето на съда с влязло в сила съдебно решение. 

При изрично писмено заявяване от страна на участник, гаранцията за участие в публично оповестения конкурс може да бъде възстановена по посочената в документите за участие банкова сметка. Възстановяването на депозита, по искане на участника няма да окаже влияние върху по-нататъшното участие, в случай че провеждането на конкурса бъде възобновено.


« Назад към всички публикации