+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Дейност и история

„Пазари  Изток”  ЕАД  е търговско дружество с  едноличен  собственик Столична Община.
Дружеството  е създадено  през  2005  г. и е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. То е с  едностепенна  система  на  управление,  включваща  Съвет на директорите, състоящ се от трима членове и се представлява и управлява от Изпълнителен директор.

Предмета на дейност на "Пазари  Изток" ЕАД  е да поддържа  и  отдава  под наем открити  и  закрити търговски  площи  и  съоръжения, както  и  всяка  друга  дейност, която  не  е забранена от закона. Основните направления в дейността на дружеството са:

  • Създаване и  поддържане  на база  данни  за  всички  обекти,  терени  и маси  за  сергийна  търговия  по  пазарни  площадки,  схеми  за  разположението  им, както и информация по сключените договори за наем и др.
  • Създаване  на  условия  за изграждане на нова и стопанисване на съществуващата  материална  база на   пазарните   площадки. Възлагане проектирането  и  изграждането  на  нови  и  стопанисването  на  съществуващи обекти с търговско или обслужващо предназначение
  • Извършване  на благоустройствени  и  ремонтни  работи на пазарните площадки
  • Осъществяване  на ежедневен  контрол  върху  дейността  на  лицата, които  извършват  търговска  и  обслужваща  дейност  на  територията  на  пазарите
  • Осъществяване   на периодичен   контрол   за   правилното   стопанисване   на отдадените под наем обекти, терени и маси за сергийна търговия и прилежащите към тях терени
  • Определяне  на реда, охраната  на  пазара  и  неговото  почистване и координиране на цялостната дейност на територията на пазара и др.