+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1.            Конкурс № 3Т/26.09.2023г. за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари  „ Сребърна“ и в район „Студентски“.

Срок за подаване на документи : 08.09.2023г. – 25.09.2023г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 100 лв., с ДДС.

Конкурсна документация можете да изтеглите от тук

2.            Конкурс № 3М/26.09.2023г. за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари  „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”.

Срок за подаване на документи : 08.09.2023г. – 25.09.2023г.,вкл.,  всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 30 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 100 лв., с ДДС.

Конкурсна документация можете да изтеглите от тук

 

3.            Конкурс № 3П/26.09.2023г. за отдаване под наем на търговски обекти, находящи се на /павилиони, магазини, складове /, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и „Сребърна“.

Срок за подаване на документи : 08.09.2023г. – 25.09.2023г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 60 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 200 лв., с ДДС.

Конкурсна документация можете да изтеглите от тук

Огледи могат да с извършват всеки делничен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. За записване на час за оглед – Васил Георгиев - ръководител отдел „Управление пазари“, на тел. 02/ 8705054 и мобилен тел. 0885 871 681, както и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, на полуетажа.

4. Публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг, със разгъната застроена площ (РЗП) (общо надземна и подземна) не по-малко от 2500 кв.м., върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1606.5060 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-330-13.01.2016г. на Началника на СГКК – София, находящ се в гр. София, район „Студентски“, бул. "Симеоновско шосе" № 41, с площ на имота от 1091 кв.м., съставляващо УПИ XIII – 661 и УПИ I, кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, реализуемо при спазване на градоустройствените показатели на влязъл сила Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ XIII – 6611, кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и условията на конкурса, срещу задължението на спечелилия конкурса участник за своя сметка да извърши проучване, проектиране и изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг и да предостави на „Пазари Изток“ ЕАД в напълно завършен вид („до ключ“) обекти в сградата и паркинга, за които „Пазари Изток“ ЕАД си запазва правото на строеж.

Срок за подаване на документи : 08.09.2023г. – 06.10.2023г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 800 лв., с ДДС

Конкурсна документация можете да изтеглите от тук

5. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на търговски обект (кафе - аперитив), със застроена площ от 91 кв. м., находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1", 1-ва част, между бл. 89 и бл.90, отразен в кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор 68134.1602.6148.16., провеждан съгласно Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет.

Срок за подаване на документи : 01.09.2023г. – 15.09.2023г., вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 100 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 300 лв., с ДДС.

Конкурсна документация можете да изтеглите от  тук