+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Текущи търгове и конкурси

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот (незастроен терен), с площ 2889 кв.м., находящ се в гр. София, р - н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, ПИ с идентификатор № 68134.1601.3596 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/28.07.2020г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ I “за базар и озеленяване“ кв.72, м. „Студентски град“, собственост на “Пазари Изток” ЕАД.

Срок за подаване на документи : 03.08.2022г. – 18.08.2022г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 200 лв., с ДДС

Депозит за участие в конкурса : 4272 лв., с ДДС.

Конкурсна документация за отдаване под наем: линк

Приложение към конкурсна документация: линк

  

2. Публично оповестен конкурс за  учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг, със разгъната застроена площ (РЗП) (надземна) не по-малко от 1920 кв.м. и с разгъната застроена площ (подземна) не по-малко от 650 кв.м., респ. общо РЗП не по-малко от 2550 кв.м., върху северната част от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.903.3291 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-729/21.11.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, м. НПЗ "Хладилника - Витоша" - част север, с площ на целия имот от 2413 кв.м. и с площ на частта от 689 кв.м., съставляващ целия УПИ XIII - 126, кв.23, м. НПЗ "Хладилника - Витоша" - част север.

Срок за подаване на документи : 10.08.2022г. – 09.09.2022г.,вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Цена на конкурсната документация: 600 лв., с ДДС

Конкурсна документация: линк