+ 359 2 8705054   office@pazariiztok.com

София, ул. "Сирак Скитник" №9

Достъп до обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Заявленията за достъп до обществена информация се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адрес:

гр. София, п.к. 1111,  улица "Сирак Скитник" № 9;
Деловодството на "Пазари Изток"ЕАД;
Телефон: +359 2 870 50 54

Заявленията могат да се подават и по електронен път на имейл office@pazariiztok.com. Когато информацията е подадена по този начин, тя се завежда автоматично в Деловодството на "Пазари Изток"ЕАД и получава входящ номер.

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя).

Такси
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на "Пазари Изток" ЕАД на определените разходи, съгласно ЗМФ №1472/29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, и след предоставяне на платежен документ.