„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Пазари Изток ЕАД
borsa

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Пазари Изток ЕАД

Процедури по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата на създаване: 09.03.2018
Наименование: Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Пазари Изток" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2018 17:30
Статус: ЗАТВОРЕНА
Вид на процедурата: публично състезание
Документацията за обществената поръчка е качена на: 09.03.2018
Номер на преписката в АОП: 02695-2018-0001

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Техническа спецификация
Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП
Документация за участие
Образци на документи за участие в процедурата
Протокол на основание чл.54-ал.7 от ППЗОП - качен на 04.04.2018
Съобщение за отваряне на ценови предложения - качен на 11.04.2018
Протокол 2, съставен по чл.181, ал.4 от ЗОП - качен на 17.04.2018
Решение за определяне на изпълнител - качен на 17.04.2018
Договор за обществена поръчка и Приложения - качен на 09.05.2018
 
Copyright © 2016 Pazari Iztok. All Rights Reserved