„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

 

 

КОНКУРСИ
borsa

Предстоящи конкурси

logoКОНКУРС №5П / Декември, 2014 г.


“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета, складове и халета/, стопанисвани от дружеството, които ще бъдат отдадени под наем за срок до 3 /три/ години.

Търговските обекти, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на следните пазари: „Ситняково”, „Слатина”, „Римска стена”, „Пред бл.58”-Студентски град, „Подход Технически университет”, „Вихрен”, „Драгалевци”, „Княжево”, „Бъкстон” и обекти „Зад ИСК към УНСС”.

С един комплект конкурсни книжа се участва само за един търговски обект, предмет на настоящия конкурс. Един кандидат може да наеме неограничен брой търговски обекти.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Отварянето и разглеждането на документите за участие, както и оценяването и класирането на предложенията на участниците, ще се проведе на
05 Декември, 2014г. от 10:00ч. в сграда на „Пазари Изток” ЕАД, от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на„Пазари Изток” ЕАД в деня на провеждане на конкурса. Конкурсът е неприсъствен за участниците.

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Необходимите документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч., от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително, в сграда на “Пазари Изток” ЕАД.
Цената на конкурсната документация е 60 /шестдесет/ лева с ДДС и не подлежи на възстановяване.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕДИ
Оглед на обектите от настоящият конкурс се извършва всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително, в присъствието на представител на “Пазари Изток” ЕАД.

За записване на час за оглед на обекти на Пазари „Римска стена”, „Ситняково”, „Слатина” и „Княжево” се обърнете към г-н Красимир Генчев – Ръководител звено „Слатина”, на тел. 870-5054 или на мобилен тел. 0886-844-133, както и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, ет. 2.

За записване на час за оглед на обекти на Пазар „Пред бл. 58” – Студентски град, „Подход към Технически университет”, Пазар „Вихрен”, Пазар „Драгалевци”, Пазар „Бъкстон” и Дървено хале „Зад ИСК към УНСС”, се обърнете към г-н Васил Георгиев – Ръководител звено „Витоша”, на тел. 870-5054 и мобилен тел. 0885-871-681, както и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, на полуетажа.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството /ет.2/ на дружеството, в сградата на “Пазари Изток” ЕАД , всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 20 Ноември, 2014 г. до 04 Декември, 2014г. включително.

Към комплекта конкурсни книжа организаторът на конкурса предоставя 2 бр. бели непрозрачни плика /голям и малък размер/, в които се слагат офертата и представените от участника документи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Обявлението за класирането се излага върху таблото за обяви в партерния етаж на сградата на “Пазари Изток” ЕАД, на 09 Декември, 2014г. Обявяват се класираните на първо място, както и недопуснатите до участие в конкурса кандидати. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен за резултата от конкурса.

Класираните на първо място участници следва да сключат договори за наем от 10:00 ч. на 09 Декември, 2014г. до 17:00ч. на 11 Декември, 2014г. включително.

Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме търговския обект. След отказ на класирания на първо място участник да сключи наемен договор за съответния обект, организаторът поканва участника класиран на второ място да сключи договор за наем, чрез излагане на резултатите от второто класиране на таблото за обяви в сградата на „Пазари Изток” ЕАД на посочения по-горе адрес на 12 Декември, 2014г. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен. Участникът, класиран на второ място трябва да подпише договор за наем от 09:00ч. на 12 Декември, 2014 г. до 17:00ч. на 13 Декември, 2014г. включително. Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме търговския обект. В случай, че класираният на второ място участник не подпише договор за наем за обекта се организира нов конкурс.

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Депозитът за участие в конкурса за търговски обекти е парична сума в размер на 200 /двеста/ лева, която се внася от участника в касата на “Пазари Изток” ЕАД, с административен адрес гр. София 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, пазар „Ситняково”, преди подаване на документите за участие.

Депозитът за участие не се връща от “Пазари Изток” ЕАД, ако кандидатът:

  • е класиран на първо място и е определен за наемател, но без основание не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
  • е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
  • оттегли предложението си след изтичането на срока за подаването му.

 “Пазари Изток” ЕАД възстановява депозита за участие по номинал без да дължи лихва. Срокът за възстановяване на депозита е до 31 Януари, 2015г. В случай, че депозитът за участие не бъде потърсен в посочения срок, остава в полза на “Пазари Изток” ЕАД.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №5М / Декември, 2014 г.


“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, стопанисвани от дружеството, които ще бъдат отдадени под наем за срок до 1 /една/ година.

Масите са предназначени за извършване на сергийна търговия, находящи се на следните пазари: „Ситняково-зеленчуков сектор”; „Слатина”; „Римска стена”, „Сребърна”,„Павлово”, „Пазар пред бл.58”, „Драгалевци” и „Симеоново”.

С един комплект конкурсни книжа се участва само за една маса за сергийна търговия, предмет на настоящия конкурс. Един кандидат може да наеме неограничен брой маси за сергийна търговия.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Отварянето и разглеждането на документите за участие, както и оценяването и класирането на предложенията на участниците, ще се проведе на
05 Декември, 2014 г. от 13:00 часа в сграда на „Пазари Изток” ЕАД, от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „Пазари Изток” ЕАД в деня на провеждане на конкурса.

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Необходимите документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч., от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително, в сграда на “Пазари Изток” ЕАД.

Цената на конкурсната документация е 30 /тридесет/ лева с ДДС и не подлежи на възстановяване.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕДИ
Оглед на масите за сергийна търговия от настоящият конкурс се извършва всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014 г. включително, в присъствието на представител на “Пазари Изток” ЕАД.

За записване на час за оглед на маси на Пазари „Ситняково” – Зеленчуков сектор, „Слатина” и „Римска стена” се обърнете към г-н Красимир Генчев – Ръководител звено „Слатина”, на тел. 870-5054 или на мобилен тел. 0886-844-133, както и на адрес гр. София 1111, ул. ”Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, ет. 2

За записване на час за оглед на маси на Пазари „Сребърна”, „Пред бл.58”, „Павлово”, „Симеоново” и „Драгалевци” се обърнете към г-н Васил Георгиев – Ръководител звено „Витоша”, на тел. 870-5054 и мобилен тел. 0885-871-681, както и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”, полуетажа.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството /ет.2/ на дружеството, в сградата на “Пазари Изток” ЕАД , всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 20 Ноември, 2014 г. до 04 Декември, 2014г. включително.

Към комплекта конкурсни книжа организаторът на конкурса предоставя 2 бр. бели непрозрачни плика /голям и малък размер/, в които се слагат офертата и представените от участника документи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Обявлението за класирането се излага върху таблото за обяви в партерния етаж на сградата на “Пазари Изток” ЕАД, на 09 Декември, 2014 г. Обявяват се класираните на първо място, както и недопуснатите до участие в конкурса кандидати. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен за резултата от конкурса.

Класираните на първо място участници следва да сключат договори за наем от 10:00ч. на 09 Декември, 2014г. до 17:00ч. на 11 Декември, 2014г. включително.

Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме съответната маса за сергийна търговия. След отказ на класирания на първо място участник да сключи наемен договор за съответната маса за сергийна търговия, организаторът поканва участника класиран на второ място да сключи договор за наем, чрез излагане на резултатите от второто класиране на таблото за обяви в сградата на „Пазари Изток” ЕАД на посочения по-горе адрес на 12 Декември , 2014г. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен. Участникът, класиран на второ място трябва да подпише договор за наем от 09:00 ч. на 12 Декември, 2014 г. до 17:00ч. на 13 Декември, 2014г. включително. Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме съответната маса за сергийна търговия. В случай, че класираният на второ място участник не подпише договор за наем на масата за сергийна търговия се организира нов конкурс.

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Депозитът за участие в конкурса за маси за сергийна търговия е парична сума в размер на 100 /сто/ лева, която се внася от участника в касата на “Пазари Изток” ЕАД, с административен адрес гр. София 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, пазар „Ситняково”, преди подаване на документите за участие.

Депозитът за участие не се връща от “Пазари Изток” ЕАД, ако кандидатът:

  • е класиран на първо място и е определен за наемател, но без основание не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
  • е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
  • оттегли предложението си след изтичането на срока за подаването му.

 “Пазари Изток” ЕАД възстановява депозита за участие по номинал без да дължи лихва. Срокът за възстановяване на депозита е до 31 Януари, 2015г. В случай, че депозитът за участие не бъде потърсен в посочения срок, остава в полза на “Пазари Изток” ЕАД.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа


logoКОНКУРС №6T / Декември, 2014 г.


“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, стопанисвани от дружеството, които ще бъдат отдадени под наем за срок до 3 /три/ години.

Обявените терени са стопанисвани от „Пазари Изток” ЕАД, като върху някои от тях има разположени търговски съоражения, собственост на други лица. С настоящия конкурс се предлага за отдаване под наем само терена, без търговския обект. В случай, че терен с разположен върху него търговски обект, собственост на друго лице, бъде спечелен от трето лице, участник в конкурса, търговският обект върху терена предстои да бъде премахнат за сметка на досегашния наемател.

Спечелилият конкурса /за съответния терен/ участник има право да постави собствено търговско съоръжение към търговски обект по проект, съгласуван с НАЕМОДАТЕЛЯ и одобрен от съответните институции. Когато терена има характер на „подход”  участникът има право да изгради подход /стълби/ към търговския обект при спазване на горните условия.

Tерените, предназначени за търговска дейност, се намират на следните пазари: „Пред бл.58” – Студентски град, „Княжево” и терени в райони „Лозенец” и „Студентски”.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Отварянето и разглеждането на документите за участие, както и оценяването и класирането на предложенията на участниците, ще се проведе на
05 Декември , 2014 г. от 15:00ч. в сграда на „Пазари Изток” ЕАД, от комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „Пазари Изток” ЕАД в деня на провеждане на конкурса. Конкурсът е неприсъствен за участниците.

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Необходимите документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч., от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително, в сграда на “Пазари Изток” ЕАД.

Цената на конкурсната документация е 60 /шестдесет/ лева с ДДС и не подлежи на възстановяване.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕДИ
Оглед на терените, предназначени за търговска дейност, от настоящият конкурс се извършва всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително, в присъствието на представител на “Пазари Изток” ЕАД.

За записване на час за оглед на терени на пазар „Пред бл.58” се обърнете към г-н Васил Георгиев – Ръководител звено „Витоша”, на тел. 971-9804 или на мобилен тел. 0885-871-681 и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, ет. 2, полуетажа.

За записване на час за оглед на терени в район „Студентски” се обърнете към г-н Александър Кирилов – Ръководител звено „Кампус”, на тел. 8705054 или на мобилен тел. 0884/ 222 693 и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, ет. 2.

За записване на час за оглед на терени на пазар „Княжево” и в район „Лозенец” се обърнете към г-н Красимир Генчев – Ръководител звено „Слатина”, на тел. 8705054 или на мобилен тел. 0886/ 844 133 и на адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9, Пазар „Ситняково”, ет. 2.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството /ет.2/ на дружеството, в сградата на “Пазари Изток” ЕАД , всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. от 20 Ноември, 2014г. до 04 Декември, 2014г. включително.

Към комплекта конкурсни книжа организаторът на конкурса предоставя 2 бр. бели непрозрачни плика /голям и малък размер/, в които се слагат офертата и представените от участника документи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Обявлението за класирането се излага върху таблото за обяви в партерния етаж на сградата на “Пазари Изток” ЕАД, на 09 Декември, 2014 г. Обявяват се класираните на първо място, както и недопуснатите до участие в конкурса /декласирани/ кандидати. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен за резултата от конкурса.

Класираните на първо място участници следва да сключат договори за наем от 10:00ч. на 09 Декември, 2014г. до 17:00ч. на 11 Декември, 2014г. включително.

Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме терена. След отказ на класирания на първо място участник да сключи наемен договор за съответния терен, организаторът поканва участника класиран на второ място да сключи договор за наем, чрез излагане на резултатите от второто класиране на таблото за обяви в сградата на „Пазари Изток” ЕАД на посочения по-горе адрес на 12 Декември, 2014г. С изнасяне на обявлението, всеки от участниците се счита уведомен. Участникът, класиран на второ място трябва да подпише договор за наем от 09:00ч. на 12 Декември, 2014 г. до 17:00ч. на 13 Декември, 2014 г. включително. Несключването на наемен договор в този срок се счита за отказ на класирания участник да наеме терена. В случай, че класираният на второ място участник не подпише договор за наем за терена се организира нов конкурс.

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Депозитът за участие в конкурса за терени е парична сума в размер на 100 /сто/ лева, която се внася от участника в касата на “Пазари Изток” ЕАД, с административен адрес гр. София 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, пазар „Ситняково”, преди подаване на документите за участие.

Депозитът за участие не се връща от “Пазари Изток” ЕАД, ако кандидатът:

  • е класиран на първо място и е определен за наемател, но без основание не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
  • е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
  • оттегли предложението си след изтичането на срока за подаването му.

 “Пазари Изток” ЕАД възстановява депозита за участие по номинал без да дължи лихва. Срокът за възстановяване на депозита е до 31 Януари, 2014 г. В случай, че депозитът за участие не бъде потърсен в посочения срок, остава в полза на “Пазари Изток” ЕАД.

АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО
Административен адрес: гр. София, пк. 1111, ул. ”Сирак Скитник” №9, Пазар „Ситняково”.
Работно време с клиенти: всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.
Телефон за контакти: 02/ 870 50 54.

Конкурсни книжа
 
Copyright © 2009 Pazari Iztok. All Rights Reserved